Algemene Verkoopsvoorwaarden

Art. 1 - Algemeen
Behouden andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen de partijen geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant. Het niet toepassen door de verkoper van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden mag niet door de koper als een verzaking van deze voorwaarden geïnterpreteerd worden.

Art. 2 - Bestellingen op maat
In geval van annulatie van een
bestelling op maat is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 15% van de waarde van de bestelling onverminderd de mogelijkheid voor de verkoper om tot gedwongen afname van het bestelde over te gaan. Betaalde voorschotten worden nooit terugbetaald bij de annulatie van een bestelling op maat door de klant. Bij het bestellen van een nieuwe computer zal Fintan IT cvba steeds een toestel bestellen in het Nederlands met een azerty toetsenbord. Indien de klant de taal of het toetsenbord anders wil moet hij dit voor de bestelling melden.

Art. 3 - Betaling
Al onze facturen en rekeningen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken of een vervaldatum vermeld werd op de factuur. Ingeval van wanbetaling op de vervaldag is de koper, zonder ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag. De schadevergoeding bedraagt steeds minimum 125 euro. Bovendien zal bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 2% boven de wettelijke interest per begonnen maand, dit ongeacht de toepassing van de wet op regeling van betalingsachterstand. Alle kosten die voor het incasso van niet betaalde facturen vereist zijn zullen ten laste vallen van de klant. De niet-betaling (op de vervaldag) van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of de opdrachtgever. Het trekken en/of aanvaarden van wissels op andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de koper of opdrachtgever. Bij niet betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om een verdere levering stop te zetten en tegelijkertijd het recht om elke lopende overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Indien geen vervaldatum vermeld is, dan is de vervaldag 14 dagen na de factuurdatum. Bij het versturen van aanmaningen heeft Fintan IT cvba het recht om een administratieve meerkost aan te rekenen van 4 euro per genormaliseerde brief, en 10 euro per aangetekende brief.

Art. 4 - Leveringen
De leveringstermijnen worden alleen als aanwijzing opgegeven, zonder formele resultaatsverbintenis en worden door de verkoper voor zoveel als mogelijk nagekomen. Leveringstermijnen zijn dus nooit bindend. Als de bezorging is vertraagd, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De uiterste termijn hiervoor is 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. Na deze termijn heeft u het recht om de koopovereenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Alleen geleverde goederen in originele verpakking en staat komen in aanmerking voor terugname. Alle geleverde goederen blijven, in afwijking van artikel 1583 B.W. in hun totaliteit eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten. Ingeval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en/of overheidsmaatregelen, is de verkoper ontslagen van de verplichting tot levering en/of uitvoering. Bedrijfsstoringen omvatten tevens het in gebreke blijven van de verkoper, om welke reden dan ook. De verkoper heeft dan de keuze tussen verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding, en anderzijds de verlenging van de termijnen van de levering en/of uitvoering met een duur gelijk aan deze der onderbreking. De verbreking of verlenging van de termijn zal van de zijde van de verkoper kunnen betekend worden door een eenvoudig bericht per fax, brief of e-mail. Onmiddellijk, bij de levering dient de koper na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeen komt met de aangekochte hoeveelheid. Bij de levering van een nieuwe computer zal Fintan IT cvba de computer steeds configureren in het Nederlands. Indien de klant zijn computer graag in een andere beschikbare taal wenst moet hij dit melden voor de levering van de nieuwe computer. Dit valt onder de noemer maatwerk.

Art. 5 - Vervoer
Het vervoer of de verzending van de goederen via om het even welk vervoermiddel wordt gedaan op risico van de klant, zelfs wanneer dit franco gebeurd.

Art. 6 - Verblijf
Alle goederen binnengebracht ter herstelling of upgrading, verblijven in de bedrijfsruimten van de verkoper/hersteller op risico van de klant. Indien bestellingen en/of herstellingen niet afgehaald worden binnen een termijn van 3 maanden volgend op de verwittiging van klaarlegging, worden deze automatisch de eigendom van Fintan IT cvba. Indien u in dit geval de bestelling en/of herstelling toch nog wenst en deze is nog voor handen, kan een administratieve kost aangerekend worden van 50 euro.

Art. 7 - Prijzen
De prijs aangeduid is deze geldend op de dag van het afsluiten van de bestelling. Indien tussen de datum van bestelling en datum van levering een prijsverhoging mocht optreden ingevolge koerswijzigingen of een wijziging in eender welke belasting of taks van derden op het koopwaar, zal deze door de verkoper steeds mogen doorgerekend worden, zonder het recht voor de koper om daarvoor de ontbinding te vragen. Een andere prijsverhoging, onafhankelijk van de wil van de verkoper kan steeds worden doorgerekend, met het recht nochtans voor de koper om zo de verhoging meer dan 5% exclusief btw bedraagt, ten laatste op de leveringsdatum van de koop af te zien. De door de verkoper verstrekte prijzen gelden ten indicatieve titel en worden verstrekt onder voorbehoud van foutieve opgave, prijsstijgingen en zolang de voorraad strekt.

Art. 8a - Herstellingen
De klant/koper verklaart ook dat hij voor het verlies of verloren gaan van data, gegevens en/of software nooit de firma Fintan IT cvba of één van diens personen of medewerkers, aansprakelijk zal stellen, ook al kan hij aantonen dat de firma Fintan IT cvba of een van diens medewerkers hiervoor verantwoordelijk is, De klant/koper verklaart hierbij ook op de hoogte gebracht te zijn dat hij zelf verantwoordelijk is voor het nemen van back-ups/reserve kopijen, ook verklaart de klant/koper dat de term 'formatteren' hem bekend is en weet dat dit betekent dat het desbetreffende media (zoals bijv. een harde schijf) volledig zal gewist worden. Het verlies of verloren gaan van data en/of software kan dus nooit als argument/reden gebruikt worden voor het niet betalen van een factuur. Indien ondanks de uiterste zorg van Fintan IT cvba een of meerdere onderdelen het begeven, kan Fintan IT cvba hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Als er onverwacht extra kosten opduiken tijdens het herstelproces, brengen wij u hiervan op de hoogte. Alle herinstallaties van computers gebeuren in het Nederlands. Indien de klant zijn computer graag in een andere taal wenst moet hij dit voor de herinstallatie melden. De klant kan in dat geval gevraagd worden om zelf de cd's of dvd's in die taal te overhandigen aan Fintan IT cvba.

Art 8b. - Aansprakelijkheid
Fintan IT of één van diens personen of medewerkers kan nooit aansprakelijk worden gesteld indien de klant een controle heeft uitgevoerd over de door de Fintan IT uitgevoerde werken, en zijn goedkeuring heeft gegeven, zelfs niet indien geen – al dan niet systematisch - gebruik wordt gemaakt van een gedetailleerde vragenlijst om te behoeften van de klant te omschrijven of een bestek wordt gemaakt waarin de opdrachten omschreven zijn. Elke aansprakelijkheid van Fintan IT of één van diens personen of medewerkers, voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een klant is altijd beperkt tot het bedrag van het ons toekomende honorarium uit hoofde van de bewuste opdracht. Elke vordering tot schadevergoeding dient binnen de 8 kalenderdagen, na het schadeverwekkend feit of na de schriftelijke goedkeuring waarin een fase van tests wordt voorzien, per aangetekend schrijven aan Fintan IT te worden meegedeeld. Indien de klant geen enkele controle heeft uitgevoerd over de de door Fintan IT uitgevoerde werken, verklaart de klant stilzwijgend afstand te doen van verhaal tegenover Fintan IT, indien geen klacht wordt genoteerd binnen de 14 kalenderdagen na de eerste interventie die rechtstreeks gevolg gaf tot het mogelijks schadegeval.

Art 8c. - Indirecte schade
Onder geen enkele omstandigheid kan Fintan IT of één van diens personen of medewerkers aansprakelijk worden gesteld voor alle onrechtstreekse of indirecte schade, waaronder financiële schade, commerciële schade, winst- of inkomstenderving, of verlies van informatie. Evenmin kunnen wij verantwoordelijk worden gesteld voor het lot van het materiaal dat ons door de klant werd toevertrouwd in het kader van de uitvoering van onze opdracht of anderszins. De klant is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van back-up procedures en onze rapporten zijn dan ook van adviserende aard. Alle schade voortvloeiend uit nalatigheid van rapportering over mislukte back-ups, schade ten gevolge van een informatica-virus, schade voortvloeiend uit problemen met hosting providers, mislukte e-commerce- transacties en problemen met bankverrichtingen, kan nooit verhaald worden op Fintan IT.

Art 8d. - Schade voortvloeiend uit werk voor specifieke sectoren
Eveneens kan alle schade veroorzaakt door producten of werken die bestemd zijn voor de luchtvaart en/of de ruimtevaartindustrie, schade ten gevolge van de aanwezigheid of de verspreiding van asbest, asbestvezels of producten die asbest bevatten, voor zover deze schade voortvloeit uit de schadelijke eigenschappen van asbest en schade ten gevolge van oorlog, staking, lockout, oproer, terrorisme of sabotage, alle gewelddaden met collectieve drijfveer, al dan niet gepaard gaand met opstand tegen het gezag, nooit verhaald worden op Fintan IT of één van diens personen of medewerkers.

Art. 9 - Stuurprogramma's
Bij teruglevering van de herstelde/geüpgrade goederen is het niet juist functioneren van niet nieuw aangekochte apparaten door het ontbreken van een juiste stuurprogramma het de taak en verantwoordelijkheid is van de koper/klant om het correcte stuurprogramma aan de firma Fintan IT cvba of een van zijn medewerkers te bezorgen. Ook verklaart de klant gecontroleerd te hebben dat bij aanschaf van nieuwe goederen alle stuurprogramma's meegeleverd zijn. Bij de aanschaf van een nieuwe computer of andere hardware is de klant ook verantwoordelijk voor het nagaan of de oude bestaande hardware compatibel is met de nieuwe computer of andere hardware. Bij het niet functioneren van oude bestaande hardware op nieuwe hardware of op een nieuwe pc kan de klant de geleverde pc niet weigeren tijdens of na de levering of op het moment dat de niet-compatibiliteit wordt vastgesteld, tenzij de klant zich, alleen en enkel alleen als consument, kan beroepen op zijn herroepingsrecht in het model verkoop op afstand.

Art. 10 - Afspraken
Indien vastgesteld wordt dat een klant niet thuis is op het moment van de afspraak of als de klant de afspraak afzegt als de technieker reeds onderweg is naar de klant, zal een transportvergoeding verschuldigd zijn van € 0,50 per onnodig afgelegde kilometer met een minimum van € 20,00. Indien de technieker van Fintan IT cvba door om het even welke reden niet op tijd op de afspraak kan zijn, dan kan de klant daar geen schadevergoeding voor vragen. De klant heeft dan wel het recht om de afspraak kosteloos af te zeggen en eventueel een nieuwe afspraak te maken.

Art. 11 - Licenties
Wanneer een pc of upgrade aangekocht wordt door de klant, verklaart de klant expliciet dat hij in het bezit is van de hiervoor geldende en originele licentie. De klant verklaart dat alle licenties die aan Fintan IT cvba meegegeven worden om software te installeren op een pc geldig en origineel zijn. Als blijkt dat de licentie niet geldig is zal de klant hier steeds verantwoordelijk voor zijn. Bij het vaststellen van een niet-geldige licentie voor, tijdens of na de herstelling zal de herstelling onmiddellijk stop gezet worden waarbij de pc teruggeleverd wordt aan de klant in de staat hij zich op dat moment bevind.

Art. 12 - Overeenkomsten
De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, concordaat, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan juridische toestand van de koper. Alle toevertrouwde goederen aan Fintan IT cvba blijven evenwel eigendom van de klant.

Art. 13 - Tweedehands verkopen
Op goederen die tweedehands verkocht worden wordt geen garantie gegeven. Het goed wordt ook nooit teruggenomen. Indien een defect wordt geconstateerd binnen de 2 weken na aankoop dat niet te wijten is aan nalatigheid van de klant, dan kan de klant het goed kosteloos omruilen met een gelijkaardig en evenwaardig goed indien beschikbaar. Indien er in dit geval geen goed beschikbaar is ter omruiling kan er een nieuw product besteld worden met de extra kosten ten laste van de klant of de klant kan een waardebon krijgen in de plaats.

Art. 14 - Garantie
Behoudens afwijkende garantiebepalingen van de fabrikant, geldt een algemene garantietermijn van 2 jaar voor alle particulieren. Uitzonderingen hierop zijn professionele klanten en verslijtbare onderdelen (zoals batterijen, voedingen, inkt-cartridges, ...) . Indien onder garantie een defect bemerkt wordt aan 1 of meerdere onderdelen, dient de klant deze onderdelen binnen te brengen tezamen met de verkoopbon of factuur. In de regel wordt een defect product in garantie door de klant bij Fintan IT cvba binnen gebracht. Bij het ophalen van een goed in garantie ter herstelling is een transportvergoeding verschuldigd door de klant aan Fintan IT cvba. Fintan IT cvba kan nooit verplicht worden om een product in garantie op te halen. In alle gevallen behoudt Fintan IT cvba het recht voor de onderdelen eerst te testen alvorens deze om te ruilen. In uitzonderlijke situaties, spreekt Fintan IT cvba zich niet onmiddellijk uit over het al dan niet onder garantie zijn van defecte producten en laten wij onze leverancier hierover beslissen. Garantie beperkt zich steeds tot het normaal gebruik van de onderdelen en vervalt bij fysieke schade of slechte omgang. Ook bij het terugsturen van een defect product al dan niet onder garantie is de klant verantwoordelijk voor zijn gegevens op dat product. Fintan IT cvba kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor dataverlies van een product onder garantie. De klant wordt met deze medegedeeld dat sommige fabrikanten zonder voorafgaandelijke berichtgeving de gegevensdragers wissen. Wij geven tevens nooit garantie op de gedane werken in Incident Care.

Art. 15 - Koop op afstand
De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt beoordelen, bijvoorbeeld door afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de producten. Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals:
 • de totaal te betalen prijs, waaronder bijvoorbeeld een eventuele verwijderingsbijdrage of afleveringskosten;
 • de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;
 • de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief;
 • inzage in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand als het gaat om een doorlopende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Uiterlijk bij levering van het product of de dienst krijgt u als koper de volgende informatie:
 • ons bezoekadres, waar een klacht kan worden ingediend;
 • de manier waarop u van uw herroepingsrecht gebruik kunt maken;
 • informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 • de hiervoor in vermelde gegevens, tenzij u die al vóór de uitvoering van de overeenkomst hebt gekregen;
 • de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst als deze langer duurt dan één jaar of van onbepaalde duur is.
Deze informatie krijgt u schriftelijk of zodanig dat deze door u makkelijk kan worden opgeslagen op een, zoals dat wettelijk heet, duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld een cd-rom).

Bedenktijd bij levering van producten
 • Bij de aankoop van producten heeft u enkel als consument en particulier een bedenktijd van veertien dagen. De bedenktijd gaat in de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u in ontvangst is genomen. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
 • Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen. Wij geven u informatie hoe u dit kunt doen. Deze informatie moet volgens de wet redelijk en duidelijk zijn.
 • Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen.
 • Alle overige kosten die al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk terugbetalen, in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping.

Bedenktijd bij levering van diensten
 • Bij levering van diensten heeft u als enkel consument en particulier een bedenktijd van veertien dagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
 • Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geven wij u bij ons aanbod, of uiterlijk bij de levering van de dienst, informatie hoe u dit kunt doen. Deze informatie moet volgens de wet redelijk en duidelijk zijn.
 • Alle kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht
Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan producten:
 • die door ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Bij diensten is uitsluiting van het herroepingsrecht slechts mogelijk als het gaat om diensten:
 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • waarvan de levering met uw uitdrukkelijke instemming is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • betreffende weddenschappen en loterijen.

Annulering
Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden, behalve als het gaat om zogenaamd maatwerk (een bestelling die is gemaakt overeenkomstig specificaties van de consument) of speciaal bestelde producten

Art. 16 - Privacy
Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:

 • alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren;
 • uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd;
 • alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc).

Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen.

Art. 17 - Klachten
Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over het door u gekochte product. Doe dit - mede om eventuele schade te beperken - zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.
Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Art. 18 - Ongeldigheid clausules
Als een clausule onwettig of ongeldig wordt beoordeeld, wordt deze clausule als onafhankelijk beschouwd. De andere bepalingen van de overeenkomst blijven van toepassing en blijven de partijen binden alsof de betreffende clausule niet zou bestaan. In voorkomend geval zullen de partijen ter goeder trouw handelen en zich inspannen om de betrokken clausule te vervangen door een wettelijke of geldige clausule die zo nauw mogelijk aansluit bij de vervangen clausule.

Art. 19 - Betwisting en recht
In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Mechelen bevoegd. Uitsluitend het Belgisch recht is op onze contracten van toepassing.

U kan ons rechtstreeks bereiken:

078 48 04 85
international: +32 78 480 485
(verlaagd tarief, max 6 ct./minuut)

Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week

Ons dropoffpoint is open ma-vrij: 10-19h en za: 10-18h


U kan ook altijd een mail sturen naar info@fintan.be

Of maak online een afspraak waar wij naar u toe komen.

microsoft-office365-online1
cloudpartner